Algemene voorwaarden
Weblies 2019

WebLies Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden WebLies.nl
Januari 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen WebLies welke een handelsnaam is van Thaly V.O.F. te Leiden, Kamer van Koophandel 28102278 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor WebLies alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1. Offerte en aanvaarding
1.1. WebLies stelt een offerte op waarin WebLies aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) WebLies aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
1.2. Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. WebLies kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien WebLies daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
1.3. De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door WebLies. De offerte dient door Opdrachtgever te worden ondertekend en schriftelijk of per e-mail te worden geretourneerd.
1.4. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat WebLies werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever WebLies verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
1.5. Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald.
1.6. Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft WebLies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. WebLies is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.

Artikel 2. Uitvoering van de Diensten
2.1. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door WebLies uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
2.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WebLies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan WebLies worden verstrekt.
2.3. WebLies garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft WebLies het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. WebLies is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke.
2.4. WebLies is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
2.5. WebLies heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover WebLies niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Zoekmachine-optimalisatie
3.1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verbeteren van de positie van Opdrachtgever’s website en/of diensten in zoekresultaten bij zoekmachines, geldt daarop het in dit artikel bepaalde. WebLies algemene voorwaarden 1 oktober 2017 p 1/8
3.2. Opdrachtgever erkent en begrijpt dat de positie van en zoekresultaten betreffende Opdrachtgever’s website en/of diensten volledig bepaald wordt door de beheerders van de betreffende zoekmachines. WebLies kan dan ook geen enkele garantie geven omtrent het te bereiken resultaat, maar zal zich inspannen om deze positie en zoekresultaten ten gunste van Opdrachtgever te beïnvloeden.
3.3. Opdrachtgever machtigt WebLies hierbij om in Opdrachtgever’s naam accounts aan te maken bij zoekmachines en vergelijkbare openbaar toegankelijke diensten en om alle daarbij benodigde gegevens van Opdrachtgever te mogen opgeven. Indien aan dergelijke diensten kosten verbonden zijn, heeft WebLies hier schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever voor nodig.

Artikel 4. Reclame
4.1. Indien onderhoud van reclamecampagnes onderdeel van de Dienst is (zoals de Google AdWords-dienst), zal WebLies zich inspannen om de afgesproken reclamecampagnes te beheren bij de afgesproken zoekmachine(s). Dit omvat mede het koppelen van de gewenste zoektermen aan relevante pagina’s op de website van Opdrachtgever, het verwijderen van slecht presterende onderdelen en het regelmatig rapporteren van de resultaten van de reclamecampagnes aan Opdrachtgever.
4.2. De kosten van de reclamecampagne(s) worden door de betreffende zoekmachine(s) direct aan Opdrachtgever gefactureerd. Opdrachtgever dient deze facturen tijdig te voldoen. WebLies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of niet volledig functioneren van een reclamecampagne wanneer Opdrachtgever nalaat de facturen te voldoen.

Artikel 5. Drukwerk
5.1. In geval van te drukken werken dient de evaluatie plaats te vinden op basis van het digitaal aangeleverde ontwerp dan wel de eventuele zet-, druk-, of andere proef zoals aangeleverd door WebLies. Afkeuren van de uiteindelijke gedrukte werken is alleen toegestaan indien het grove afwijkingen van de proeven betreft die bij een normaal drukproces niet voor mogen komen.
5.2. Afwijkingen als gevolg van kleurinstellingen van beeldschermen kunnen nimmer leiden tot afkeuring van het geleverde werk.

Artikel 6. Domeinnaam
6.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. WebLies vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
6.2. Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van WebLies, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
6.3. Klant vrijwaart en houdt WebLies schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. WebLies is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Klant.
6.4. Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. WebLies zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
6.5. WebLies heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
6.6. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is WebLies gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
6.7 Gehuurde domeinnamen blijven eigendom van WebLies tenzij domeinnaam reeds eigendom was van klant of klant een domeinnaam zelf heeft aangevraagd en WebLies deze specifiek in opdracht van klant heeft geregistreerd.

Artikel 7. Opslag- en datalimieten
7.1. WebLies kan afhankelijk van afgenomen diensten een Fair Use Policy (FUP) hanteren of een expliciet maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
7.2. De limieten zijn door de werking van de systemen gewaarborgd en kunnen niet worden overschreden, tenzij er sprake is van een hack of een fout. Indien een dergelijke hack of fout door Klant is ontstaan of aan Klant toerekenbaar is, kan de overschrijding van de limiet(en) achteraf aan Klant in rekening worden gebracht.
7.3. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
7.4. Bij het gebruik van een Fair Use Policy zal WebLies de Klant tijdig informeren indien de limieten van de Fair Use Policy worden overschreven. WebLies heeft het recht om extra kosten in rekening te brengen voor extra datavekeer en/of opslagruimte welke buiten de Fair Use Policy plaats hebben gevonden.
7.5. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een denial of service aanval), is WebLies gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Klant.

Artikel 8. Gedragsregels en notice/takedown
8.1. Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of WebLies van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
8.2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door WebLies verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
• onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
• onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
• kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
• een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
• hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
• ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
• kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
8.3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is alleen toegestaan voor zover dit in het aanbod uitdrukkelijk als toegestaan is vermeld.
8.4. Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van WebLies of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van WebLies, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WebLies, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
8.5. Indien naar het oordeel van WebLies hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WebLies of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is WebLies gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. WebLies mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant.
8.6. Wanneer WebLies een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal WebLies Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna WebLies zal besluiten hoe te handelen.
8.7. Indien WebLies van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval WebLies een backup zal maken). WebLies zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. WebLies zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
8.8. WebLies is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is WebLies gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Klant af te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
8.9. Hoewel WebLies ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is WebLies nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
8.10. Het is Klant toegestaan om de Diensten door te leveren (te “resellen”). Klant dient WebLies te vrijwaren van alle claims door zijn afnemers. WebLies mag ook bij overtredingen van deze algemene voorwaarden door die afnemers onverkort optreden.

Artikel 9. Ontwikkelen van Werken
9.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, layout, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen (hierna: “Werken”), geldt het in dit artikel bepaalde.
9.2. Door WebLies ontwikkelde bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot websites, applicaties, HTML/CSS, PHP-code, lay-outs, databestanden, software en afbeeldingen) blijven eigendom van WebLies, Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht. opdrachtgever mag deze bronbestanden uitsluitend gebruiken op het WebLies platform.
9.3. WebLies zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang WebLies Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat WebLies Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. WebLies is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is WebLies gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
9.4. WebLies geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte anders is vermeld.
9.5. WebLies is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
9.6. Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan WebLies levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door WebLies. Opdrachtgever vrijwaart WebLies van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
9.7. WebLies heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
9.8. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. WebLies zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
9.9. Opdrachtgever vrijwaart WebLies voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door WebLies.

Artikel 10. Eerste Oplevering en aanvaarding (niet van toepassing op wijzigingen in latere stadia)
10.1. WebLies zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
10.2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 10 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
10.3. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
10.4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal WebLies zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan WebLies doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 10 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
10.5. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. In dat geval zal WebLies de door opdrachtgever reeds betaalde gelden terugstorten en zal de (huur)overeenkomst worden opgeschort.
10.6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij WebLies het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 11. Rechten van intellectueel eigendom
11.1. WebLies gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door WebLies zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij WebLies liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Dit geldt ook voor de rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn.
11.2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal WebLies Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
11.3. Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt als dat expliciet overeengekomen is.
11.4. De door WebLies ontwikkelde Werken blijven eigendom van WebLies. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
11.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
11.6. Het is WebLies toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien WebLies door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
11.7. Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000, – per inbreukmakende handeling betalen aan WebLies. Dit doet niets af aan het recht van WebLies om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.
11.8. WebLies beschikt over de benodigde rechten voor het online gebruik van de afbeeldingen op de verhuurde werken. Het is klant niet toegestaan deze afbeeldingen te kopiëren, vermenigvuldigen of op 1 of andere manier te gebruiken anders dan zoals bedoeld op de gehuurde werken.

Artikel 12. Installatie en onderhoud van Werken
12.1. WebLies installeert werken uitsluitend op het WebLies platform (b.v. hostingplatform).
12.2. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart WebLies voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door WebLies.
12.3. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan WebLies heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. WebLies kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. WebLies kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

Artikel 13. Wijzigingen aan de Diensten
13.1. Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
13.2. Indien WebLies meer werk moet verrichten dan WebLies had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is WebLies gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
13.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat WebLies tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 14. Prijzen en betaling
14.1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
14.2. WebLies zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever. WebLies heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.

14.4. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
14.5. Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties: • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd; • Klant is 15% van de hoofdsom aan invorderingskosten verschuldigd, of 40 euro als dat bedrag meer is dan 15% van de hoofdsom; • de voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
14.6. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan WebLies te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat WebLies de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van WebLies blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
14.7. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
14.8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
14.9. Eens per kalenderjaar is WebLies gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. WebLies zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.
14.10. Alle prijzen die door WebLies worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (BTW) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
14.11. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan WebLies. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
14.12. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van WebLies volledig bewijs op.

Artikel 15. Geheimhouding
15.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
15.2. WebLies mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden. WebLies algemene voorwaarden 1 oktober 2017 p 6/8
15.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
16.1. WebLies is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
16.2. De totale aansprakelijkheid van WebLies voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door WebLies van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van WebLies, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Klant onder de Overeenkomst heeft betaald tot het moment waarop de schade is ontstaan, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan drie (3) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste drie (3) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan duizend (1.000) euro (exclusief BTW).
16.3. WebLies is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor: a) enige schade geleden door maatregelen die WebLies in goed vertrouwen heeft genomen, maar waarvan desalniettemin is gebleken dat deze ten onrechte zijn opgelegd; b) schade uit onbeschikbaarheid van de Diensten, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen, en c) indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.4. De aansprakelijkheid van WebLies wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant WebLies onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en WebLies ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat WebLies in staat is adequaat te reageren. De ingebrekestelling dient binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade te zijn ontvangen door WebLies.
16.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van WebLies.
16.6. Klant is jegens WebLies aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart WebLies tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in artikel . Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

Artikel 17. Duur en opzegging
17.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van 1 maand.
17.2. Abonnementen worden stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 maand tenzij anders overeengekomen.
17.3. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn gelijk aan de nog resterende periode van het lopende termijn.
17.4. Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen WebLies geldend uurtarief.
17.5. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is WebLies gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. WebLies is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 18. Wijzigingen in overeenkomst
18.1. Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. WebLies algemene voorwaarden 1 oktober 2017 p 7/8
18.2. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is WebLies echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.
18.3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal WebLies overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. WebLies zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien WebLies bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
18.4. WebLies mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
18.5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
18.6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Artikel 19. Overmacht
19.1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
19.2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor WebLies beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover WebLies geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar WebLies geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van WebLies die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van WebLies, die WebLies niet kon voorzien en waar WebLies diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
19.3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 20. Tekstuele en afbeeldings aanpassingen (bij huurovereenkomst)
20.1. Het is de opdrachtgever toegestaan gedurende de huurperiode tekstuele en afbeeldings aanpassingen en toevoegingen te doen binnen de grenzen van het design en het aantal pagina’s van de initieel geleverde website.
20.2 Daarbij is opdrachtgever gerechtigd binnen het huurcontract tot een maximum van 2 extra pagina’s aan de website te laten toevoegen. Deze extra pagina’s zullen qua functionaliteit en design niet afwijken van de initieel geleverde website.
20.3. De nieuwe teksten en afbeeldingen zullen volledig door de opdrachtgever worden aangeleverd en 1 op 1 door WebLies worden geïmplementeerd. Hierbij zal door WebLies niet op fouten worden gecontroleerd.
20.3. Voor alle aanpassingen hanteren wij een Fair Use Policy ter beoordeling van WebLies.

21. Slotbepalingen
21.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin WebLies gevestigd is.
21.2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
21.3. Onder “schriftelijk”valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
21.4. De door WebLies ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
21.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is WebLies steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter-of zustermaatschappij.

WebLies algemene voorwaarden 1 januari 2019

Sluit Menu